පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුව - වයඹ පළාත
உள்ளூராட்சி திணைக்களம் - வட மேல் மாகாணம்
Local Government Department - NWP

Local Authorities Websites
පළාත් පාලන ආයතන වෙබ් අඩවි
Select
තෝරන්න
Need more information?
තවත් තොරතුරු අවශ්‍යද?
Click to Contact Us
අපව අමතන්න.


Services

Welcome to our services list. We are here to serve you and we do it in the quickest possible way for your convenience. To provide you with the best service, please download the related documents for the service you need to get and follow the instructions stated in the Description sheet you download.

IMPORTANT! Some documents must be collected manually, so they are not available for download. Please collect them from our office.

  1. 1980/26 Food Act
   Information Sheet - Click to download Application Form - Not available.
  2. By-laws
   Information Sheet - Click to download Application Form - Not available.
  3. Constitution
   Information Sheet - Click to download Application Form - Not available.
  4. Establishment Code 1
   Information Sheet - Click to download Application Form - Not available.
  5. Guideline For Council Meetings Regulations
   Information Sheet - Click to download Application Form - Not available.
  6. Mobile Facilitative Service Program For Local Authorities – 2015 – Time Table
   Information Sheet - Click to download Application Form - Not available.
  7. Pradeshiya Sabha Act Of No 15/1987
   Information Sheet - Click to download Application Form - Not available.