පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුව - වයඹ පළාත
உள்ளூராட்சி திணைக்களம் - வட மேல் மாகாணம்
Local Government Department - NWP

රුක් රෝපන වැඩසටහන

Categorized under: News / Published on: 2017-10-20 03:20:57

IMG 20171011 095606

 

IMG 20171011 091334 BURST001 COVER

වයඹ පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුවේ සහ කුරුණෑගල ප්‍රාදේශීය සභාවේ සංවිධානත්වයෙන් පවත්වන ලද රුක් රෝපන වැඩසටහන කුඩා ගල්ගමුව ප්‍රදේශයේදී පවත්වන ලදී.