පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුව - වයඹ පළාත
உள்ளூராட்சி திணைக்களம் - வட மேல் மாகாணம்
Local Government Department - NWP

Visit The Meegalewa lama Niwasaya

Categorized under: Event / Published on: 2015-11-04 05:14:33