පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුව - වයඹ පළාත
உள்ளூராட்சி திணைக்களம் - வட மேல் மாகாணம்
Local Government Department - NWP

Local Authorities Websites
පළාත් පාලන ආයතන වෙබ් අඩවි
Select
තෝරන්න
Need more information?
තවත් තොරතුරු අවශ්‍යද?
Click to Contact Us
අපව අමතන්න.


Downloads Categories

Explore the download-able items provided by Local Government Department - NWP.

Amendment for Filling of Vacancies LA's -2014

Download

LA's Amendments

Download

Sewa Tharanga Criteria - 2017

Sewa Tharanga Criteria - 2017

Download