පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුව - වයඹ පළාත
உள்ளூராட்சி திணைக்களம் - வட மேல் மாகாணம்
Local Government Department - NWP

Local Authorities Websites
පළාත් පාලන ආයතන වෙබ් අඩවි
Select
තෝරන්න
Need more information?
තවත් තොරතුරු අවශ්‍යද?
Click to Contact Us
අපව අමතන්න.


About Us

Our Vision

To be the Leader in Local Authority Systems With “Good Governance” Practices in Sri Lanka.

Our Mission

Facilitate to empower the participatory and democratic development process of local authorities to improve the quality of life of people of North Western Province by providing needed resources, legal advice, policy guidance, monitoring and coordination support.